ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

     

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

     

ประกาศเจตนารมณ์ของเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

     

ทม.หนองสำโรงจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

      

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      

ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

      

ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้่อจัดจ้าง

      

บุคลากรของเทศบาลกล่าวคำปฏิญาณต้านทุจริตทุกเช้าวันจันทร์

     

มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท