ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 2564

      

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2564

      

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2564

      

มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ลงวันที่ 11 มิ.ย. 64

      

มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ลงวันที่ 11 มิ.ย. 64

      

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ 11 มิ.ย. 64

      

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ลงวันที่ 11 มิ.ย. 64

      

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2564

      

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส ของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      

12 3 4
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท