ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
สถิติการให้บริการส่วนราชการ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนเเรก ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

     

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน อาคาร ประจำปี 2564

     

แผนผังแสดงขั้นตอนเเละระยะเวลาการรับบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

     

สถิติการให้บริการใบอนุญาตก่อสร้าง รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564

      

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี พ.ศ. 2563

      

ขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านงานกำจัดขยะมูลฝอยเเละสิ่งปฏิกูล

      

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เเละเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

      

คู่มือประชาชน การลงทะเบียนเเละยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเด็กแรกเกิด

      

ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองสำโรง

      

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท