ติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมและประกาศต่างๆ ของทางเทศบาลได้ทาง Website : http://www.nongsamrong.go.th หรือทาง Facebook เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้นะครับ

 
การชำระภาษีบำรุงท้องที่

 

 

 

 ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่เก็บจากที่ดิน ซึ่งตามกฎหมายนี้ ที่ดินหมายความว่า พื้นที่ดินและให้หมายความรวมถึง พื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย

 

 

 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่

 

 

 

 

 • เจ้าของที่ดิน
 • บุคคลหรือคณะบุคคลไม่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 • ผู้ครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน เช่น ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะ

 

 

 

 ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่

 

 

 

 

 

ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมทั้งที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน แต่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรืคณะบุคคล

 

 

 

 หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษี ได้แก่

 

 

 

 

 • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว
 • สำเนาโฉนด, สำเนาน.ส. 3
 • แบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท. 5)ที่เทศบาลออกให้

 

 

 

กำหนดเวลายื่นแบบเสียภาษีและชำระภาษี

 

 

 

 

 • ยื่นแบบ ภ.บ.ท. 5 ภายในเดือนมกราคมกรณีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินใหม่ เมื่อครบ 4 ปี(ปี2541 - 2544 ยื่นแบบภายในเดือนมกราคม 2541)
 • ยื่นแบบ ภ.บ.ท. 5 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ดิน
 • ชำระค่าภาษีภายใน 30 เมษยนของทุกปี

 

 

 

 การคำนวณภาษีบำรุงท้องที่มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

 

 

 

 

ที่ดินแปลงที่จะคำนวณภาษีนั้นอยู่ในหน่วยที่ดินใด มีราคาปานกลางที่ดินไร่ละ เท่าใด ได้รับการลดหย่อนยกเว้น หรือลดภาษีอย่างไร หรือไม่ โดยจะต้องหักจำนวนที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนเป็นที่อยู่อาศัย หรือยกเว้นภาษีออกเสียก่อน เหลือเนื้อที่ดินเท่าใดให้คำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนด

 

 

 

 หมายเหตุ

 

 

 

 

 • ในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง ลดหย่อนเนื้อที่ให้ 100 ตารางวา
 • ที่ดินที่ให้ผู้อื่นใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้เสียภาษีกึ่งอัตรา
 • ที่ดินที่เจ้าของใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกด้วยตนเอง ให้เสียภาษีไร่ละ 5 บาท
 • ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า

 

 

 

 เงินเพิ่ม

 

 

 

 

 

เจ้าของที่ดินต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 • ไม่ยื่นแบบแสดง ภ.บ.ท.5 ภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
 • ยื่นแบบ ภ.บ.ท. 5 ไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
 • ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปีของภาษี เศษ ของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
infographics
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน
สมาคมพนักงานเทศบาล
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สอบถามปัญหา ร้องเรียน ร้องทุกข์
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท