ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
“ผู้สูงวัย มีคุณค่า ร่วมพัฒนาชุมชน”
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ และประสบการณ์ เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า แม้ผู้สูงอายุจะเข้าสู่วันที่ร่างกายอ่อนแอเสื่อมถอยแล้ว แต่ก็ยังพร้อม และสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวและสังคม
 เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชน จึงได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองสำโรงขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุวัยเดียวกันได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ มีการดูแลสวัสดิการทางสังคมแก่สมาชิก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีงานอดิเรก และมีกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมตามความสนใจ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ปัจจุบันชมรมผู้สูงอายุฯ มีสมาชิกจำนวน   ๖๐๓ คน มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชมรมฯ สมาชิกทุกคนจะได้รับสวัสดิการตามระเบียบของชมรม ที่ผ่านมาชมรมผู้สูงอายุได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯเป็นประจำทุกเดือน  ให้การช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกที่เสียชีวิต เยี่ยมป่วยสมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาล  นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกายในผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งได้จัดให้สมาชิกไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นอีกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท