ติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมและประกาศต่างๆ ของทางเทศบาลได้ทาง Website : http://www.nongsamrong.go.th หรือทาง Facebook เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้นะครับ

 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
     ด้วยเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
     -  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ๒ - ๔ หรือ ๕       จำนวน ๒ อัตรา
     ดังนั้น เทศบาลเมืองหนองสำโรง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้โปรดแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบ หากมีผู้ใดมีความประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) โปรดยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) และหนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชามาได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย) ต่อไป
     จึงเรียนมาเพื่อนโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
infographics
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน
สมาคมพนักงานเทศบาล
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สอบถามปัญหา ร้องเรียน ร้องทุกข์
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท