ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 

      เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลหนองสำโรง  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็น เทศบาลเมืองหนองสำโรง ฉบับลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนั้น เทศบาลเมืองหนองสำโรง จึงมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่ได้ ๒ ประเภทคือ

   (๑) หน้าที่ที่เทศบาลเมืองต้องทำ มีดังต่อไปนี้

       ๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

       ๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

       ๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

       ๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

       ๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

       ๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

       ๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

       ๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

       ๙) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

      ๑๐) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

      ๑๑) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

      ๑๒) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

      ๑๓) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

      ๑๔) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

      ๑๕) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

  (๒) หน้าที่ที่เทศบาลเมืองอาจทำ มีดังต่อไปนี้

     ๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

     ๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

     ๓) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

     ๔) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

     ๕) ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

     ๖) ให้มีการสาธารณูปการ

     ๗) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

     ๘) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

     ๙) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

     ๑๐) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

     ๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

     ๑๒) เทศพาณิชย์

     นอกจากนี้ เทศบาลเมืองหนองสำโรงยังมีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

    (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

    (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

    (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

    (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

    (๕) การสาธารณูปการ

    (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

    (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

    (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

    (๙) การจัดการศึกษา

    (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

    (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

    (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

    (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

    (๑๔) การส่งเสริมกีฬา

    (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

    (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

    (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

    (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

    (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

    (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

    (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

    (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

    (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

    (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    (๒๕) การผังเมือง

    (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

    (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

    (๒๘) การควบคุมอาคาร

    (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

     
อนึ่ง เทศบาลเมืองหนองสำโรง ยังมีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการอนุญาต ไม่อนุญาต หรือกระทำการทางปกครองอื่นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติงานทะเบียนราฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (เฉพาะการเเจ้งเกิดเเจ้งตาย) เป็นต้น

 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท