ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
 
 
การจัดตั้ง
สุขาภิบาลโพธิสว่าง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2523 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 228 เล่ม 98 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 27 มกราคม 2524 จำนวนพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร
 
การขยายเขต
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลโพธิสว่าง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2538 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 228 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 จำนวนพื้นที่ 24.85 ตารางกิโลเมตร
 
การยกฐานะ
สุขาภิบาลโพธิสว่างได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพธิสว่าง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ. ศ. 2542
 
การเปลี่ยนชื่อ
เทศบาลตำบลโพธิสว่างได้ขอเสนอเปลี่ยนชื่อเทศบาลไปยังกระทรวงมหาดไทย เป็นชื่อเทศบาลตำบล หนองสำโรง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพื้นที่เขตเทศบาล โดยมีแหล่งน้ำประวัติศาสตร์ของทางจังหวัดอุดรธานี คือ หนองสำโรง ซึ่งเป็นจุดที่พักทัพแห่งหนึ่งของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี อีกทั้งยังมีค่ายทหาร ร.13 พัน 2 และ ร.13 พัน 3 หรือชื่อที่คนทั่วไปรู้จักคือ ค่ายหนองสำโรง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล โดยสภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ จากเทศบาลตำบลโพธิสว่างเป็นเทศบาลตำบลหนองสำโรง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547
 
การเปลี่ยนแปลงฐานะ
เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองสำโรง มีราษฏรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป อีกทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 เทศบาลเมืองหนองสำโรง จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลหนองสำโรง เป็นเทศบาลเมืองหนองสำโรง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท