ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
 
สารจากปลัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง


     
นโยบายในการปฏิบัติงาน ของ นายจตุพล  ศรีบัวอ่อน
ปลัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง
…………………………
“ให้บริการ ประสานความร่วมมือ ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล”
     - ให้บริการ (service mind) เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน พนักงานเทศบาลทุกระดับต้องมองว่า “ประชาชนคือลูกค้าคนสำคัญ” ที่เราต้องกระตือรือร้นที่จะให้บริการด้วยจิตสำนึกในการให้บริการที่ติดต่อประชาชน (service mind) กล่าวคือ การบริการมิใช่เป็นเพียงหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียนเท่านั้น แต่จะต้องให้บริการด้วยความเอาใจใส่ดุจญาติมิตร องระลึกเสมอว่า “ความพึงพอใจของประชาชน คือความสำเร็จของเรา” การบริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเชื่อถือศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการบริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้า หลักการบริการเป็นเลิศ ยิ้มแย้มแจ่มใส
    - เต็มใจบริการ
 
    - ทำงานฉับไว
    - ปราศรัยไพเราะ
    - เหมาะสมโอกาส
    - ไม่ขาดน้ำใจ
    - ประสานความร่วมมือ (Co-operate)  
          ๑. ประสานงาน (Co-ordinating)
          ๒. ประสานคน (relationship)
          ๓. ประสานใจ (reconecilation)
    - ซื่อสัตย์สุจริต (royalty)  
          ๑. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง (hornesty)
          ๒. ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ราชการ
          ๓. ซื่อสัตย์ต่อองค์กร (royalty)
     - มีธรรมาภิบาล (good governance)
          ๑. หลักนิติรัฐ (rule of laws) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมายที่เป็นธรรม มีความเสมอภาค มีความยุติธรรมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ปรับใช้กฎหมายให้เป็นโอกาสมากกว่ามองกฎหมายเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
          ๒. หลักนิติธรรม (social equity) การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย
          ๓. หลักความโปร่งใส (transparency) การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยปรับปรุงกลไกการทำงานให้มีความโปรงใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นประโยชน์และตรวจสอบได้
         ๔. หลักการมีส่วนร่วม (participation) คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตลอดถึงการทำงานร่วมกัน
         ๕. หลักความพร้อมตรวจสอบ (accountability) คือ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลการกระทำของตน
 
๖. หลักความคุ้มค่า (effectiveness) คือ การบริหารโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีการสร้างสรรค์และพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท