ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
 

   สารจากนายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

     นโยบายในการปฏิบัติงาน ของ นายจันทบาล อายุวัฒน์

นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

……………………

"มุ่งมั่นแก้ไข ร่วมใจพัฒนา ยกระดับการบริหาร ให้บริการด้วยรอยยิ้ม"

ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT WITH DETERMINATION
 

      ๑. จัดให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสันทนาการในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจ หน้าที่ และงบประมาณของท้องถิ่น


      ๒. จัดให้มีและสนับสนุนโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตามงบประมาณอย่างพึงมีของท้องถิ่น

      ๓. จัดให้มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวก แสงสว่างเพียงพอและปลอดภัย ได้มาตรฐาน

      ๔. จัดให้มีการกำจัดขยะอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

      ๕. สนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานพักผ่อนที่จะเป็นปอดของเมือง และส่งเสริมกีฬาทุกชนิดของประชาชนทุกวัย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

      ๖. ส่งเสริมให้มีการป้องกัน ดูแล รักษาด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน ให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี

      ๗. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้คงไว้เป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน

      ๘. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

      ๙. การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และการบริการด้วยรอยยิ้ม


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท