ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
 
รางวัลแห่งปี.....สู่ความภาคภูมิใจของชาวเมืองหนองสำโรง
 
 
 
 
1. สมาชิก อปพร. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2552
 
 
2. ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ประจำปี 2552
 
 
3. ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับเขต ประเภท เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ประจำปี 2552
 
 
4. นวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2552
 
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ....ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองหนองสำโรง
 
1. รางวัลชนะเลิศ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น ระดับจังหวัด กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2550
2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ระดับเขต สังกัดเทศบาล“ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ สู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2551
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมดีเด่น ระดับเขต ภายใต้โครงการเสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทยวัยแรกเกิด – 5 ปี เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ปีงบประมาณ 2551
4.รางวัลชนะเลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2551
Download File  View File
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท