ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 

ประวัติความเป็นมา

 เทศบาลเมืองหนองสำโรง แต่เดิมชื่อ สุขาภิบาลโพธิสว่างจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2523  (ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 228 เล่ม 98 ตอนที่ 13 ลงวันที่  27  มกราคม  2524 ) มีพื้นที่รับผิดชอบ 11 ตารางกิโลเมตร และได้ขยายเขตพื้นที่ เป็น 24.85 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่  30 ธันวาคม  2538  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลโพธิสว่าง ประกาศในราชกิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม  228  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2538

            สุขาภิบาลโพธิสว่าง ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพธิสว่าง เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.  2542  และได้เสนอเปลี่ยนชื่อเทศบาลไปยังกระทรวงมหาดไทยเป็น เทศบาลตำบลหนองสำโรงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ซึ่งมีแหล่งน้ำประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานี  คือ หนองสำโรง ซึ่งเป็นจุดที่พักกองทัพแห่งหนึ่งของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี  อีกทั้งยังมีค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ หรือชื่อที่คนทั่วไปรู้จัก คือ ค่ายหนองสำโรง (ร 13 พัน 2 และ ร 13  พัน 3) และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลโพธิสว่างเป็น เทศบาลตำบลหนองสำโรงเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2547    

หลังจากความเจริญของตัวเมืองที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ชุมชนหนาแน่นขึ้นและมีการขยายตัวโดยรอบอีกทั้งเทศบาลมีรายได้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะกับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองสำโรงจึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองหนองสำโรง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท